Penzion Ema - Kouty nad Desnou

Penzion Ema z pohledu návštěvníka Ski areálu Kouty

Obchodní podmínky


Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ zájemce vyjádřil souhlas se zněním těchto obchodních podmínek.

1. Rezervace pobytu

Zájemce o ubytování objednává jím vybraný pobyt vyplněním rezervačního formuláře on-line na serveru ubytovatele www.jeseniky-ema.cz, do kterého zadá zvolený termín pobytu a počet osob. Vychází přitom ze zveřejněných informací k danému ubytovacímu zařízení, s nimiž souhlasí.

Po odeslání řádně vyplněného rezervačního formuláře kliknutím na tlačítko „odeslat rezervaci“ je zájemci neprodleně na jím zadanou emailovou adresu potvrzeno doručení objednávky ubytovateli.

Ubytovatel ve lhůtě 36 hod. ověří volné kapacity ubytovacího zařízení ve zvoleném termínu a v této lhůtě také zájemce vyrozumí o přijmutí objednávky a vyzve ho k úhradě zálohové platby ve výši 50% ceny za ubytování na účet ubytovatele do 7 dnů. Doplatek do ceny za ubytování bude zájemcem hrazen na začátku pobytu.

U objednávek pobytů uskutečněných méně než 14 dní přede dnem nástupu k ubytování je zájemce povinen uhradit 100% ceny ubytování na účet ubytovatele do 3 dnů od vyrozumění o přijetí objednávky a zároveň prokázat ubytovateli, že cena ubytování byla uhrazena, a to zasláním dokladu o provedení platby emailem, faxem, poštou, popř. osobně v sídle ubytovatele.

V případě objednávek pobytů uskutečněných méně než 5 dní přede dnem nástupu k ubytování je zájemce povinen cenu ubytování v celé výši uhradit ve lhůtě do 24 hodin od vyrozumění o přijetí objednávky a zároveň prokázat ubytovatelovi, že cena ubytování byla uhrazena, a to zasláním dokladu o provedení platby emailem, faxem, poštou, popř. osobně v sídle ubytovatele.

Po obdržení zálohy, popř. dokladu o úhradě ceny ubytování, zašle ubytovatel zájemci voucher s údaji nutnými k nástupu na pobyt. Voucherem se zájemce prokazuje ubytovateli při nástupu k ubytování. Po obdržení voucheru je zájemce povinen zkontrolovat údaje na voucheru uvedené a případné nesprávné údaje oznámit ubytovateli do 7 dní. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zájemce při nástupu k ubytování přijímá klíče k ubytovacímu zařízení a další informace předává sám ubytovatel nebo jím pověřená osoba.

Voucher vystavený na přesný, popř. maximální počet osob, nesmí být při ubytování z tohoto hlediska překročen, nebylo-li s ubytovatelem dohodnuto jinak. V případě zjištění porušení této povinnosti je zájemce povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši dvojnásobku ceny ubytování, k níž se potvrzenou objednávkou zavázal. Zároveň je ubytovatel oprávněn ubytování zájemce bez náhrady zrušit.

2. Zrušení ubytování a nenastoupení k ubytování ze strany zájemce

Zájemce je oprávněn zrušit pobyt již potvrzený ubytovatelem za následujících podmínek:

Zrušení pobytu je nutno učinit telefonicky a zároveň písemným oznámením ubytovateli, a to mailem, faxem, popř. poštou. V oznámení zrušení pobytu zájemce uvede jméno, adresu, číslo voucheru, termín pobytu a datum telefonického zrušení. Na základě písemného zrušení pobytu bude vystaven stornovací doklad, který bude zájemci poslán spolu se zbytkem zálohy po odečtení storno poplatku (viz. níže).

V případě zrušení potvrzené objednávky (popř. nenastoupení k ubytování ve sjednaném dni, popř. po dohodě ani později) z důvodů na straně zájemce, je zájemce povinen k úhradě storno poplatku dle lhůty, která zbývá do nastoupení k pobytu takto:

  • Při zrušení potvrzené objednávky více než 30 dní přede dnem nástupu ve výši 10% z ceny za ubytování (bez poplatku za stravu)

  • Při zrušení potvrzené objednávky více než 14 dní a méně než 30 dní přede dnem nástupu ve výši 20% z ceny za ubytování (bez poplatku za stravu)

  • Při zrušení potvrzené objednávky méně než 14 dní přede dnem nástupu ve výši 30% z ceny za ubytování (bez poplatku za stravu), přičemž v případě pobytů, jejichž objednávka byla provedena méně než 14 dní přede dnem nástupu, je storno poplatek ve výši 100% ceny za ubytování (bez poplatku za stravu)

Obdržel-li ubytovatel od zájemce zálohu ve výši převyšující výši storno poplatku, je povinen zbytek zálohy po odečtení storno poplatku zaslat zpět na účet zájemce nejpozději do 15 dní od oznámení zrušení pobytu.

Zájemce může pobyt kdykoliv přerušit. V takovém případě však hradí celou sjednanou cenu ubytování.

V případě, kdy zájemce nevyčerpá uhrazené služby, nemá nárok na náhradu za tyto nevyčerpané služby.

3. Kvalita služeb poskytovaných ubytovatelem

Ubytovatel se zavazuje poskytnout zájemci služby v rozsahu a kvalitě inzerované ve chvíli potvrzení objednávky zájemce, popř. jinak se zájemcem dohodnuté a tomuto potvrzené. V případě zvláštních pravidel vážících se k tomu kterému ubytovateli, popř. termínu ubytování, které nejsou zveřejněny v prezentaci ubytovatele, je ubytovatel povinen je zaslat zájemci nejpozději s potvrzením jeho objednávky.

4. Odpovědnost ubytovatele vůči zájemci

Ubytovatel odpovídá za porušení jeho povinností vůči zájemci vyplývajících z těchto obchodních podmínek, popř. individuálně dohodnutých. V případě zjištění nedostatků sjednaných služeb je zájemce povinen toto bezodkladně oznámit na tel. čísle +420 724 033 620.

5. Odpovědnost zájemce vůči ubytovateli

Zájemce je povinen po skončení pobytu předat ubytovateli (popř. jím zmocněné osobě) ubytovací zařízení ve stavu, v jakém jej převzal, bez poškození. Pro případ, že po dobu pobytu dojde k poškození ubytovacího zařízení, má ubytovatel právo vybrat na začátku pobytu kauci, která bude zájemci v případě bezproblémového průběhu pobytu při odevzdání objektu v plné výši vrácena. O výši kauce je zájemce informován zveřejněním této informace v prezentaci.

6. Závěrečná ustanovení

Zájemce souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon“), informace a osobní údaje včetně rodného čísla, které sdělí ubytovateli v souvislosti s registrací do systému, popř. které ubytovatel získá po dobu trvání právního vztahu, byly zpracovávány.

Zároveň zájemce prohlašuje, že poskytnutí výše udělených souhlasů je dobrovolné a že byl poučen o právu na opravu osobních údajů, o právu přístupu k informacím o zpracování osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona a o právu požadovat vůči porušiteli Zákona opatření podle § 21 Zákona.